Viral Hemorrhagic Septicemia Virus
Rhabdovirus VHSV