Raffaelea fungus
Raffaelea quercivora Kubono & Shin. Ito