ambrosia beetle
Ambrosiodmus rubricollis Eichhoff, 1875