ambrosia beetle
Xyleborus pelliculosus Eichhoff, 1878