leafminer fly
Phytomyza chaerophylli Kaltenbach, 1856