5371342
Mahaleb cherry
Prunus mahaleb
Jan Samanek

5371341
Mahaleb cherry
Prunus mahaleb
Jan Samanek

5371347
Mahaleb cherry
Prunus mahaleb
Jan Samanek

5371346
Mahaleb cherry
Prunus mahaleb
Jan Samanek